Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
-->
     
  Начало  
   
   
Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол
 
     
     

СЪОБЩЕНИЕ:


Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (изд. от МЗ, изм. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г.), през 2019 г. в Националния център по наркомании ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването. Документите за участие в обучението се приемат в деловодството на НЦН до 15.02.2019 г. Комисията за подбор на кандидатите ще се произнесе до 28.02.2019 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучението на ръководители на програми за лечение с агонисти агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.


Програма на обучението:
http://ncn-bg.org/edu1_0.php

 
     

Националния център по наркомании създаде нова рубрика с въпросници - можете да я намерите под рубриката Обучение, ориентирана за професионалисти в областта на зависимостите за улеснение на тяхната работа. Те касаят скрининг, оценка на тежестта на зависимост и оценка на коморбидни състояния, придружаващи зависимостта от различни вещества. Ако имате желание за обучение за някой конкретен въпросник или от ключ към него подайте заявка на електонната поща на НЦН: ncn@ncn-bg.org


С уважение,
Екипът на НЦН

 
     
     

Националният фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ) откри нов информационен сайт. В него ще намерите актуална информация по широк кръг теми, свързани с наркотиците в България. Освен това НФЦ организира проучване относно употребата на наркотици в Европа, в което участват млади хора от 7 европейски страни (България, Чехия, Италия, Холандия, Португалия, Швеция и Великобритания). То е финансирано от Европейската комисия и цели да се разберат по-добре някои характеристики на пазара на някои наркотици в страните от ЕС. Ако сте употребявали канабис, кокаин, екстази или амфетамини през последните 12 месеца ще Ви бъдем много благодарни, ако допринесете за тази картина. Участието в този проект е напълно доброволно и ще Ви отнеме само около 10­-15 минути. Вашата самоличност ще остане напълно анонимна, информацията е строго конфиденциална и ще бъде грижливо съхранена. Надяваме се, че ще решите да отделите малко от Вашето ценно време и ще попълните въпросника на: http://www.drugmarket.eu/ или след като посетите нашия нов информационен сайт на:
http://drugs-news.dir.bg/.
Благодарим Ви!

 
     
  Национален Център по Наркомании    
     
     
 
Националният център по наркомании е създаден с ПМС № 14/1.02.1994г. на базата на съществуващата Клиника по зависимости към Държавната факултетска болница "Простор".
 
     
 
С ПМС № 69/19.03.2001г. НЦН е преобразуван под същото наименование и е приет нов Правилник за функциите, задачите и устройството му.
С ПМС № 363/29.12.2004 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, Националният център отново е преобразуван, като от него са отделени дейностите по осъществяване на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на злоупотребяващи и зависими от наркотични вещества лица.
 
     
  НЦН осъществява функциите на:  
     
 
 • Орган за координация и методическо ръководство по проблемите на злоупотребата и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Орган за специализиран контрол на лечебната дейност по отношение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Експертен орган в областта на наркоманиите;
 • Национален фокусен център;
 • Представителство на Република България в обединената европейска информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите.
 
     
 
За упражняване на тези функции Центърът извършва следните основни дейности:
 
     
 
 • разработва програми за профилактика на злоупотребата с наркотични вещества сред различните групи от населението на национално, регионално и общинско равнище;
 • води регистър на лечебните заведения, които извършват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • води общ национален регистър на пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на наркотичните вещества и прекурсорите;
 • извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на наркоманиите;
 • събира, обработва, анализира и разпространява информация по проблемите на наркоманиите;
 • осъществява следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти и обучение на студенти по проблемите на наркоманиите;
 • осъществява международно сътрудничество в областта на проблемите на наркоманиите.
 
     
 
Националния център по наркомании работи по следните национални програми:
 
     
 
 • Национална програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003 - 2008 г.;
 • Национална програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в Република България 2006 - 2008 г. (приета с Решение №1 от 05.01.2006г. на Министерския съвет).
 
     
 
Допълнителна информация за дейностите на НЦН може да намерите на следните интернет страници:
 
     
 
 • www.ncn-bg.org - сайт на Националния център по наркомании;
 • www.nfp-drugs.bg - сайт на Националния фокусен център за наркотици и наркомании
 
   
     
     
 

Лабораторията към НЦН извършва безплатно и по желание и анонимно изследването на лица, зависими към психоактивни вещества, лица, употребявали наркотици или техни близки.
Изследваните маркери са за:

 • Антитела, антигени срещу ХИВ/СПИН
 • Антитела срещу хепатит С
 • HBsAg на хепатит Б
 • TPHA - сифилис

Времето за работа с пациенти на лабораторията е от 8.00 часа до 13.00 часа

 
     
 
 

ОБЯВА

07.12.2018г.

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности в разкритите програми за психосоциална рехабилитация по следните програми:

 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 5 месеца за програма за неопиатна зависимост.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 5 месеца за програма за комбинирана зависимост.
 • Нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация – 3 места за период от 5 месеца за програма за работа с непълнолетни и малолетни.

Кандидатите следва да подадат заявление с посочен ЕИК или БУЛСТАТ, към което да приложат следните документи:

 • Удостоверение за актуално правно състояние.
 • Удостоверение от НАП за наличието или липсата на публични задължения.
 • Декларация за липсата на обстоятелства, свързани с дейността на юридическото лице и отсъствие на двойно финансиране.
 • Проект на бюджет за планираните дейности.
 • Списък на екипа, който ще извършва дейностите, с данни за квалификацията и работен седмичен график.

Лицата, които са кандидатствали в НЦН за финансиране през последните 3 месеца, могат да подават само заявление.

Краен срок за набиране на предложенията е 12.12.2018 г., 17.00 часа. Изпълнение на дейностите по настоящата покана ще бъде възложено при наличие на осигурено финансиране.

СЪОБЩЕНИЕ

16.11.2018г.

Националният център по наркомании съвместно с Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) организира семинар на тема „Нови психоактивни вещества: дефиниции, ситуация, лечение".

Основните цели на семинара са предоставяне на информация за същността, класификацията и здравните ефекти на новите психоактивни вещества (НПВ); дефиниране на актуалната ситуация с НПВ в Европа и в страната; развитие на знания и умения за отговорите по отношение на търсенето и за намаляване на вредите при НПВ.

Семинарът е предназначен за специалисти, работещи в областта на психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици. Семинарът ще е с продължителност 16 учебни часа и ще се проведе на 26 и 27 ноември 2018 г. от 09:30 ч. в сградата на НЦН, ул. Пиротска 117, София.

За допълнителна информация –
e-mail: n.butorin@ncn-bg.org,
тел.: 0885054643.

СЪОБЩЕНИЕ

09.11.2018г.

На 09.11.2018 г. в сутрешния блок на Нова телевизия „Здравей, България“ е излъчен репортаж „Нова дрога прави зависимите агресивни и канибали“ с информация, споделена от представителите на Областния съвет по наркотични вещества – Благоевград д-р Теменужка Любенова и Магдалена Рахова. Същата информация бе тиражирана и от други информационни издания в страната.

Във връзка с излъчената информация Националният център по наркомании заявява следното:

Цитираното в репортажа вещество, известно под уличните имената Blue silk, Ivory Wave, Cloud 9, Vanilla Sky и др., е вещество от групата на катиноните (пиролидинофенон) или така наречените „соли за вана“. Веществото е класифицирано под името 3,4-Methylenedioxypyrovalerone / MDPV в Системата за ранно предупреждение (EDND) на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA).

MDPV е стимулант на централната нервна система, инхибитор на обратното захващане на допамина и норепинефрина. За пръв път неговият потенциал за стимулант на централната нервна система се споменава около 1960 г. в отговор на търсене на заместител на аналог на пировалерона.

На пазара на наркотици, MDPV е засечен за първи път в Токио през 2007 г., а по-късно и в Европа, където първите доклади датират от 2008 г.(1)

Веществото се среща в различни вариации от форма и цвят, основно под формата на капсули, кристали и прах в бял, син или бежов цвят. В Европейския мониторинг център доклади за случаи за идентифициране на конкретното вещество са постъпили от всички държави членки, като за първи път веществото е докладвано през 2008 г. от Финландия. Последно веществото е докладвано на EMCDDA от Испания през 2016 г.

В България има данни за три случая на изземване от Държавна агенция „Митници“ през 2010 г., а през 2011 г. България е една от първите държави, поставила веществото под контрол, като то е включено в Списък I на Наредбата за реда и класифициране на веществата като наркотични. Впоследствие веществото е поставено под контрол в редица европейски държави.

По-късно, през 2013 г. MDPV е идентифицирано от Научно-изследователски институт по криминалистика към МВР в 2 случая на територията на страната ни, с общо количество около 32,0 гр. За периода 2013-2018 г. няма докладвани данни за наличие на веществото на българския пазар или изземвания по границите ни. Също не са докладвани данни за остри интоксикации и смъртни случаи, свързани с MDPV, от токсикологичните клиники и съдебна медицина.

Ефектите, които са докладвани от страните от ЕС, се базират на доклади от употребяващи и са много близки до тези на стимулантите като кокаин, амфетамин и мефедрон. Те включват: тахикардия, хипертония, конвулсии, инсомния, гадене, стомашни болки, потене, главоболие, загуба на апетит, разширени зеници, замаяност, респираторни проблеми, депресия, объркване, възбуда, агресия, панически атаки, звукови и зрителни халюцинации, насилствени изблици и параноидни психози. Наблюдават се и някои допълнителни симптоми вследствие от отравяне – хиперпирексия (силно повишаване на телесната температура над 41°С), рабдомиолиза (увреждане на мускулите, причиняващо остра бъбречна недостатъчност) и инфаркт на миокарда.

Никъде в докладите на държавите-членки до Европейския мониторинг център и Световната здравна организация не се споменава за желание за ядене на човешко месо.(2)

Становището на НЦН е, че проблемът с употребата на наркотичните вещества сред младите хора в България, както и в Европейския съюз, е актуален и са необходими ефикасни мерки по отношение на борбата с наркотиците. Същевременно е изключително важно разпространяваната в общественото пространство информация да е адекватна, коректна и основана на доказателства.

Библиография:

 1. 3,4 Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) Critical Review Report, WHO, 2014
 2. Report on the risk assessment of 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl) pentan-1-one (3,4-methylenedioxypyrovalerone, MDPV) in the framework of the Council Decision on new psychoactive substances, EMCDDA, 2014

СЪОБЩЕНИЕ

17.10.2018г.

Националният център по наркомании обявява конкурс за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучение на хора, които пряко участват в осъществяването на програми за психосоциална рехабилитация за получаване на професионална квалификация по част от професия "Сътрудник, социални дейности".

Обучението следва да се проведе в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 07.09.2011 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и по програма, утвърдена от Директора на НЦН. Общата продължителност на обучението е 240 учебни часа (112 часа теория и 128 часа практика). В края на обучението се провежда изпит съгласно изискванията на Закона за професионално образование и обучение. Брой участници в обучението: до 15.

Прогнозната стойност на провеждането на обучението е 7257.00 лв.

Офертите на кандидатите следва да съдържат:

 • Данни за БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, както и адрес за кореспонденция, включително електронен.
 • Сертификат (лиценз) от НАПОО за професионално обучение.
 • Предложение за изпълнение на поръчката.
 • Ценова оферта.
 • Декларация за наличието на опит в провеждане на обучения в областта на социалната работа мин. 3 год.

Обучението следва да се проведе в Националния център по наркомании, гр. София, в срок до 15.04.2019 г.

Документите се приемат в деловодството на НЦН до 17:00 часа на 09.11.2018 г.

Програма на обучението

СЪОБЩЕНИЕ

11.09.2018г.

През месеците юли и август 2018 г. комисия от НЦН извърши проверки на дейността на програми за лечение с агонисти и агонисти–антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Проверени бяха следните програми:

 • 19.07.2018 г. – ЕТ „Д-р Венчеслава Димитрова – АИПСПП“ гр. Пловдив. Комисията установи нарушения, за отстраняването на които бяха дадени препоръки.
 • 20.07.2018 г. – „Д-р Фаня Танева – АИПСМПП“ ЕООД, гр. Пловдив. Комисията установи нарушения, за отстраняването на които бяха дадени препоръки.
 • 02.08.2018 г. – ЕТ „Д-р Антоанета Кумбиева – ИПСПМП“ гр. Бургас. Комисията установи нарушения, за отстраняването на които бяха дадени препоръки.
 • 03.08.2018 г. – МЦ „Алфеус“ АИСМП ООД, гр. Бургас. Комисията установи нарушения, за отстраняването на които бяха дадени препоръки.
 • 16.08.2018 г. – „Здраве 2010 – АГПСМПП“ ООД, гр. София. Комисията установи нарушения, за отстраняването на които бяха дадени препоръки.
 • 30.08.2018 г. –„ ГПИСПП – Коев и сие“ ООД, гр. София. Комисията установи нарушения, за отстраняването на които бяха дадени препоръки.

СЪОБЩЕНИЕ

28.04.2018г.

На 25 и 26 април 2018 г. се проведе експертна среща по проблемите на лечение и психо-социална рехабилитация на зависимостта към стимуланти и нови психоактивни вещества, организирана от Национален център по наркомании и Български институт по зависимости.

Срещата бе открита от г-жа Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването, проф. д-р Вихра Миланова, Национален консултант по специалност „Психиатрия“, началник на клиника „Психиатрия“ – УМБАЛ „Александровска“, гр. София и д-р Пламен Попов – директор на Национален център по наркомании.

Заедно токсиколози, психиатри, психолози и други експерти обсъдиха проблемите в сферата на лечение и психо-социална рехабилитация на зависимостта към стимуланти и нови психоактивни вещества. Представени бяха успешни модели за повлияване на зависимо поведение към стимуланти.

Г-жа Марика Фери, Ръководител отдел „Подкрепа за практиката“, EMCDDA, направи кратък обзор на употребата на стимуланти в света и Европа и представи модели на лечебните подходи по въпросите на стимулантите. В края на експертната среща г-н Федон Калотеракис, вицепрезидент на „Кетеа”, представи световния и европейски опит по организацията на психо-социалната рехабилатация на зависимости към стимуланти. Срещата приключи с дискусии по обсъжданите въпроси.

Презентации от експертната среща може да се видят на следния линк:

Експертна среща по проблемите на лечение и психо-социална рехабилитация на зависимостта към стимуланти и нови психоактивни вещества, 25-26.04.2018 г. - Презентации (pptx)

30.04.2018г.

КА Спорт - Презентация (pdf)

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.03.2018 г. комисия от НЦН извърши проверка на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди в гр. София, със задача проверка на спазването на обявеното работно време и наличието на персонал, съобразно утвърдения от ръководството им график и очакван брой пациенти, които трябва да се явят на 11.03.2018 г. във всяка една от програмите. Проверката е извършена в следните програми:

 • "ДПБЛНА" - комисията не установи нарушения.
 • "Доверие за здраве - АГПСМП" ООД - комисията установи нарушения и са дадени препоръки.
 • "Групова практика за извънболнична специализирана медицинска помощ - психиатрична Надежда" ООД - комисията не установи нарушения.
 • МЦ "Хоризонт - АИСМП" ООД - комисията установи нарушения и са дадени препоръки.
 • "АИСПМП - д-р Александър Ангелов" ЕООД - комисията установи нарушения и са дадени препоръки.
 • ЕТ "АИПСПМП - д-р Александър Канчелов" - комисията установи нарушения и са дадени препоръки.
 • "Здраве 2010 - АГПСМПП" ООД - комисията установи нарушения и са дадени препоръки.
 • ЕТ "ИПСМП - д-р Боряна Екова" - комисията не установи нарушения.
 • "ГМИСПП - Коев и СИЕ" ООД - комисията не установи нарушения.

Относно констатациите и направените препоръки от проверката на комисията са изготвени протоколи, които са изпратени на ръководителите на горепосочените програми.

СЪОБЩЕНИЕ

Национален център по наркомании със съдействието на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) организира семинар на тема „Наркотици и Darknet: перспективи за правоприлагане, изследвания и политики“.

Лектор на темата ще бъде г-жа Теодора Грошкова, д.н., научен анализатор – индикатори за предлагането на наркотици, Сектор „Пазари, престъпления и намаляване на предлагането“, ЕЦМНН. Същата е участвала и отговаряла от страна на ЕЦМНН в проучването осъществено съвместно с Европол.

Основните акценти на семинара ще бъдат увеличаващо се влияние на интернет, Darknet, криптовалути, анализ и основни констатации от проучване на различни пазари, мерки за правоприлагането.

Семинарът е предназначен за специалисти, работещи в областта на наркомании, за които темата би била от интерес на работата им.

Семинарът ще е с продължителност 3 часа и половина и ще се проведе на 11 април 2018г. от 09:00 ч. в сградата на НЦН, ул. Пиротска 117, София.

За заявка за участие и/или за допълнителна информация: Николай Буторин, email: n.butorin@ncn-bg.org, тел.: 0885054643

Програма на семинара

СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на чл. 9 от Наредба № 8 от 07.09.2011 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, Националният център по наркомании организира обучение на хора, които пряко участват в осъществяването на програми за психосоциална рехабилитация за получаване на професионална квалификация по част от професия "Сътрудник, социални дейности".

След успешно завършване на програмата и полагане на изпит, обучените лица ще получат Удостоверение за професионално обучение (образец 3-37 на Министерството на образованието и науката) за част от професия "Сътрудник, социални дейности".

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление до директора на НЦН;
 • Автобиография;
 • Документ, удостоверяващ завършен курс на лечение, психосоциална рехабилитация или системно участие в групи за взаимопомощ;
 • Диплома за средно образование;
 • Мотивационно писмо.

Документи се приемат в деловодството на НЦН до 30.04.2018 г. Комисията за подбор на документи ще се произнесе до 11.05.2018 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучението.

Програма на обучението

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 4 на Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (изд. от МЗ, обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2011 г.), през 2018 г. в Националния център по наркомании ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.

Документи се приемат в деловодството на НЦН от 01.03.2018 г. до 13.04.2018 г. Комисията за подбор на документи ще се произнесе до 27.04.2018 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучението на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.

Програма на обучението

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (изд. от МЗ, изм. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г.), през 2018 г. в Националния център по наркомании ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Документите за участие в обучението се приемат в деловодството на НЦН до 15.02.2018 г. Комисията за подбор на кандидатите ще се произнесе до 28.02.2018 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучението на ръководители на програми за лечение с агонисти агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Програма на обучението

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании организира обучение „Кратки интервенции и краткосрочни психотерапевтични подходи“. Обучението е предназначено за специалисти, работещи в сферата на психосоциална рехабилитация и индикативна превенция на употребата на наркотични вещества (психолози, социални работници, сътрудници социални дейности) и има за цел да запознае участниците с кратки и ранни интервенции и да ги подготви за приложението им на практика.

Обучението е с продължителност 24 учебни часа (3 дни) и включва следните основни теми:

 • Въведение в кратки интервенции и кратки психотерапевтични подходи.
 • Кратки интервенции и употребата на психоактивни вещества.
 • Кратки психотерапевтични подходи и употребата на психоактивни вещества.
 • Мотивационно интервюиране и техники в кратки интервенции.

Обучението ще се проведе на 24-26 януари 2018 г. в сградата на НЦН, без такса за участие, и може да включи до 20 участника.

Ако имате интерес да участвате в това обучение, моля да заявите участието си до 19.01.2018 г. на e-mail n.butorin@ncn-bg.org или тел.: 0885054643.

ОБЯВА

Националният център по наркомании има възможност да предостави финансиране в разкритите програми за психо-социална рехабилитация за дейности по следните програми:

 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 6 месеца за програма за неопиатна зависимост.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 6 месеца за програма за комбинирана зависимост.
 • Резиденциална програма тип “Терапевтична общност” – 1 място за период от 6 месеца за програма за работа със зависими жени.

Кандидатите следва да подадат заявление с посочен ЕИК или БУЛСТАТ, към което да приложат следните документи:

 • Удостоверение за актуално правно състояние.
 • Удостоверение от НАП за наличието или липсата на публични задължения.
 • Декларация за липсата на обстоятелства, свързани с дейността на юридическото лице и отсъствие на двойно финансиране.
 • Проект на бюджет за планираните дейности.
 • Списък на екипа, който ще извършва дейностите, с данни за квалификацията и работен седмичен график.

Лицата, които са кандидатствали в НЦН за финансиране през последните 3 месеца, могат да подават само заявление и проект на бюджет.

Краен срок за набиране на предложенията е: 08.12.2017 г., 17.00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании отправя покана към организации с опит в областта на зависимости да участват в конкурс за избор на изпълнител за организиране на тематична кръгла маса по проблемите на употребата и лечението на употребата на стимуланти. Кръглата маса следва да се проведе в гр. София в рамките на 3 дни.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 • Програма на кръглата маса
 • CV на лекторите

Документите се приемат до 08.12.2017 г. в деловодството на НЦН.

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании организира обучение „Кратки интервенции и краткосрочни психотерапевтични подходи“. Обучението е предназначено за специалисти, работещи в сферата на психосоциална рехабилитация и индикативна превенция на употребата на наркотични вещества (психолози, социални работници, сътрудници социални дейности) и има за цел да запознае участниците с кратки и ранни интервенции и да ги подготви за приложението им на практика.

Обучението е с продължителност 24 учебни часа (3 дни) и включва следните основни теми:

 • Въведение в кратки интервенции и кратки психотерапевтични подходи
 • Кратки интервенции и употребата на психоактивни вещества
 • Кратки психотерапевтични подходи и употребата на психоактивни вещества
 • Мотивационно интервюиране и техники в кратки интервенции

Обучението ще се проведе на 6-8 декември 2017 г. в сградата на НЦН, без такса за участие, и може да включи до 30 участника.

Ако имате интерес да участвате в това обучение, моля да заявите участието си до 30.11.2017 г. на e-mail n.butorin@ncn-bg.org или тел. 0885054643.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ С НАРКОТИЦИТЕ

EMCDDA публикува своето първо Европейско ръководство относно ответните действия, насочени към проблемите с наркотиците

Какви ответни действия да бъдат предприети спрямо проблемите на възрастните, употребяващи хероин? Как да се справим със смъртността, причинена от силно действащ фентанил? Как да предотвратим вредите от употреба на наркотици и алкохол по време на фестивали и в клубове? Това са част от въпросите, които са разгледани в новото Европейско ръководство, публикувано днес от агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA).

Въз основа на опита на 30 държави, в документа Health and social responses to drug problems: a European guide (Здравни и социални ответни действия, насочени към проблемите с наркотиците: Европейско ръководство) се представя първият преглед на агенцията на наличните в момента действия и интервенции за справяне с последствията от незаконната употреба на наркотици. Ръководството има за цел да бъде от полза за тези, които разглеждат проблема с наркотиците от гледна точка на здравното планиране, както и на лицата, работещи пряко в тази област, и практикуващите лекари.

В документа се разглеждат здравните и социалните ответни действия, насочени към проблемите с наркотиците, от следните три перспективи:

 • проблемите, свързани с различните видове наркотици и модели на употреба;
 • нуждите на различните групи (напр. жени, млади хора, мигранти, употребяващи наркотици в напредваща възраст); и
 • проблемите в различните среди (напр. затвори, нощни заведения, фестивали, училища, работното място, местни общности).

Ръководството, което е предвидено като базисен справочен инструмент, съдържа резюмета и практични обозначения за извеждане на преден план на основна информация, примери за най-добри практики и последици за политиките и практиките. Ръководството служи и като отправна точка за многообразието от ресурси, налични онлайн, и включва препратки към доказателства и инструменти.

За повече информация посетете: www.emcdda.europa.eu

Ръководството е достъпно на: www.emcdda.europa.eu/responses-guide

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Във връзка с посещението на Директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании Алексис Гусдийл от 25 до 27.09.2017г., Националният център по наркомании Ви кани да присъствате на презентация на тема „Актуалната ситуация в областта на наркотиците. Настоящи и бъдещи предизвикателства пред европейската и международната общност в областта на наркотиците.”

Презентацията ще бъде изнесена от г-н Алексис Гусдийл и д-р Румен Седефов на 25.09.2017г. от 14.30 часа в Аулата на НЦОЗА на адрес:
гр. София,
бул. „Aкадемик Иван Гешов“ № 15,
приземен етаж
/Център по Хигиена/.

Още веднъж ползваме случая, при възможност, да поканим Вас или Ваште сътрудници на предстоящата презентация!

От екипа на НЦН

СЪОБЩЕНИЕ

Националния център по наркомании подкрепя полицейската операция под наименованието EDWARD по случай 21 септември – Европейски ден без загинали на пътя. Операцията е посветена на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември 2017 г.) и има за цел денят 21 септември да не бъде белязан със загинали при пътни инциденти.

Подкрепете операцията EDWARD и вие! Можете да го направите чрез:

За повече информация:
линк
изображение
Линк към актуална информация за операция EDWARD на сайта на МВР

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании организира обучение на ромски медиатори. Обучението има за цел да подготви участниците за разпознаване на признаците на употреба и развиване на зависимост към психоактивните вещества, насочване и консултиране за лечение, превенция на кръвно-пренасяни инфекции и намаляване на вредите от употребата на наркотичните вещества.

Обучението е с продължителност 16 учебни часа и включва следните основни теми:

 • Правна и нормативна база: Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и подзаконови документи (наредби).
 • Основни видове психоактивни вещества.
 • Формиране на зависимостта и специфики на зависимото поведение.
 • Разпознаване на признаците на употреба и развиване на зависимост към психоактивните вещества.
 • Превенция на кръвно-пренасяни инфекции.
 • Намаляване на вредите от употребата на наркотичните вещества.

Участниците, завършили обучението, получават Сертификат по образец, утвърден от директора на НЦН.

Обучението ще се проведе в НЦН, гр. София, в рамките на 2 дни през октомври 2017 г. и може да включи до 20 участника.

Моля да потвърдите, дали бихте желали да участвате в това обучение, до 29.09.2017 г. в деловодството на НЦН или на e-mail: n.butorin@ncn-bg.org или ncn@ncn-bg.org

СЪОБЩЕНИЕ

На 28 август 2017 г. за трета поредна година, с подкрепата на Български футболен съюз се проведе футболният турнир „4:0 за хората“ в помощ на зависими, които са взели решение да победят зависимостта си и да се завърнат към пълноценен начин на живот в обществото. Турнирът е създаден по инициатива на бивши зависими. Главното послание на мероприятието бе: „Не всички хора са зависими, но всички зависими са хора“.

В турнира взеха участие хора, които са включени в програми за лечение и рехабилитация при наркомании и алкохолизъм, както и работещите с хора със зависимости. Участниците бяха неправителствените организации „Реванш“, „Ново начало“, „Билани“, „Фракарита България“, „ Жива“, „Път към свободата“.

Основни организатори на турнира бяха сдружение "Реванш" и терапевтична общност "Ново Начало". Събитието се проведе в гр. София, ж.к. „Студентски град“, ул. „8-ми декември“ 1, Футболен комплекс „Бонсист“. Част от ръководителите на програмите бяха там, за да подкрепят лично своите отбори. Събитието беше отразено от няколко телевизионни медии.

Срещите бяха ръководени от съдийките Гергана Цанкова и Траяна Ангелова. Отборите бяха съставени от 5 полеви играчи и 1 вратар. Срещите включваха две полувремена по 15 минути. Участниците в турнира демонстрираха емоционалност, висока мотивация и спортен хъс. В отборите взеха участие и представители от нежния пол, които се включиха в състезанието. Турнирът беше оспорван но накрая в битката за първото място се срещнаха отборите на ТО „Билани“ и сдружение „Реванш“. В крайна сметка купата на турнира заслужено грабна отборът на „Билани“.

В 14:00 часа турнирът бе закрит от играчите на Националния отбор на България по футбол Петър Занев и Ивелин Попов. Те наградиха победителите в турнира, снимаха се за спомен и раздаваха автографи. В подкрепа на турнира, Българският футболен съюз осигури по няколко футболни топки с автограф от националите за всеки от отборите и безплатни билети за предстоящия двубой на България срещу Швеция на 31.08.2017 от 21:45 ч. на стадион "Васил Левски".

Изображение 1
Изображение 2
Изображение 3
Изображение 4

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със статия на сайта на вестник "Труд" от 25.06.2017 г. със заглавие "България на пето място от страните от ЕС по смъртност от наркозависимости", позоваваща се на данни от Националния център по наркомании (НЦН), публикувани от Регионалната здравна инспекция във Велико Търново и твърдение, че "България е на пето място сред страните от ЕС с 42% смъртност на наркозависимите до 25-годишна възраст" е необходимо да посочим, че подобна информация не е предоставяна от НЦН. Подобни данни няма и в Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2016 г.), Европейски доклад по наркотиците (2017 г.) и Country Drug Report 2017, които са официалните източници на информация по тази тема.

След проверка на случая се оказа, че цитираното твърдение е разпространявано в медиите след Втора национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, която се е провела на 3 декември 2008 г. Тогава са представени данни за 2007 г. според които 21 (или 40,4%) от починалите 52 лица във връзка с употреба на наркотици са били на възраст до 24 г. включително. Но и това обаче по никакъв начин не може да бъде тълкувано като "42% от наркозависимите до 25 годишна възраст умират"
виж Приложение

Официалните публикувани актуални данни сочат следното:

През 2015 г. са регистрирани общо 17 смъртни случая във връзка с употреба на наркотици: от тях 2 (или 11,8%) са на починали на възраст до 24 г. включително. По 2 смъртни случая до тази възрастова граница се наблюдават и през 2013 и 2014 г. Преобладаващата част от починалите са на възраст от 30 до 37 години.

За сравнимост с данните на страните от ЕС броят на смъртните случаи се представя като отношение към 1 млн. души от населението на възраст 15-64 години, което в България през 2015 г. е 4,77 млн. Или 17 починали се равняват на 3,6 на 1 млн. души от населението на възраст 15-64 г. По този показател България е на много по-ниско от средното равнище за ЕС (21,3 на 1 млн. души).

Средната възраст на умрелите от причини, свързани с употребата на наркотици през 2015 г. е 34,7 години.

Медианната възраст на починалите през 2015 г. е 33 години, т.е. половината от починалите лица от причини, свързани с употребата на наркотици, са на възраст до 33 години. Медианната възраст за мъжете също е 33 години.

Посочените данни за смъртността са от Национален статистически институт (НСИ). Тези за 2016 г. се очаква да бъдат получени през месец юли 2017 г. съобразно графика за предоставяне на данни от НСИ.

Актуалните данни по темите и проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите могат да бъдат открити на сайта на Национален фокусен център за наркотици и наркомании (http://nfp-drugs.bg/) (основно секции "Новини", "Публикации" и "Downloads")

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Заповед № РД-01-192/02.06.2017 г. на министъра на здравеопазването, НЦН публикува изменената и допълнена Програма за обучение на ръководители на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти по реда на Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Учебната програма с изменения и допълнения се намира на следния линк:

Обучителна програма по Наредба № 2/20.06.2012

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании публикува критериите и показателите за оценяване на годишните доклади на Превантивно-информационните центрове към ОбСНВ, представени на XI Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, гр. Велико Търново, 7-9 юни 2017 г., както и формата на примерен годишен доклад.

Презентацията за критериите и показателите и формата на годишен доклад са качени на сайта на НЦН на следния линк:

Инструменти за превенция и оценка


Годишен доклад

Критериите и показателите за оценяване на годишните доклади на Превантивно-информационните центрове към ОбСНВ

 
     
     
     
     
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол в страната
 
     
 
 
     
 
     
     
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени
design&support: www.need.bg