Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало  
  Актуално и предстоящо    
     
     
 
“С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на ЕИП”
Проект № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”
 
     
  Проект № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества” се реализира съгласно подписано Споразумение № С-39/ 12.08.2009г. между Националния център по наркомании (НЦН) и Министерство на финансите, Дирекция "Управление на средствата от ЕС" – Национално координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се финансира по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Страни донори са: Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
Проектът е одобрен с най-висок резултат за своя сектор от Комитета за наблюдение на Финансовия механизъм и ще се реализира в Приоритетна област 3: "Здравеопазване и грижа за децата". Бенефициент по проекта е Националният център по наркомании, с партньори: Превантивно–информационен център по проблемите на наркоманиите – София, Служба по проблемите на алкохола и наркоманиите към общината на гр. Осло (Норвегия) и Регионален офис за Югоизточна Европа на Службата по наркотиците и престъпността към ООН (UNODC).
Основните цели на № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”са:
 • осигуряване на специализирани услуги за деца и подрастващи , експериментиращи и употребяващи наркотици и техните семейства;
 • повишаване компетентността на професионалистите и обмена на информация по проблемите на зависимостта;
 • промяна на обществените нагласи ;
 • проучване и разпространение на добри практики и въвеждане на иновативни програми.
Основни дейности, планирани за изпълнение в рамките на проекта:
 1. Разкриване на безплатна национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
  • Разкриването на телефонната линия цели развитие и допълване на дейностите на вече съществуващия от 2007 г. към Националния център по наркомании Център за информация, консултации и насочване към лечение, чрез разширяване на професионалния екип и координация между двете дейности – телефонно консултиране и дейности по ранни интервенции и насочване към лечение .
  • Ще се подобри достъпа на хората със зависимости от цялата страна и на техните родители, близки и приятели до информация, консултации, ранни интервенции и насочване към лечение и рехабилитация.
  • Ще се постигне по-добра информираност на гражданите за видовете наркотични вещества, както и ще се предоставят консултиране, мотивиране за промяна и насочване за лечение при необходимост; и кризисни интервенции .
 2. Провеждане на тренинги, които включват обучение в: техники за извършване на скрийнинг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение. Целта е да бъдат проведени общо 38 семинара за цялата страна, в които да вземат участие 950 експерти и специалисти от здравни, социални, образователни институции (лични лекари, медицински сестри, социални работници, педагогически съветници и др.).
 3. Разкриване на Център за деца и подрастващи, които експериментират или употребяват психоактивни вещества и техните семейства. Центърът за деца и подрастващи ще бъде разкрит към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София в помещения, предоставени от Столична община безвъзмездно за управление от Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите-София. Със средства по проекта ще бъде извършен ремонт и обзавеждане на центъра, както и сформиране на екип за неговото функциониране.
  Ще бъде разработена и реализирана програма за подрастващи, които експериментират или употребяват психоактивни вещества и техните семейства. Програмата включва:
  • работа с подрастващите: индивидуално и групово консултиране; различни интервенции, които да подпомогнат подрастващите да развият личностови, социални умения и емоционална компетентност; креативни дейности за свободното им време (културни дейности, клубове по интереси, спорт и др.);
  • работа с родителите и семействата на подрастващите: индивидуално и групово консултиране, образователни семинари; изграждане на и поддържане на терапевтична връзка със семействата на употребяващите.
  От името на Столична община, Дирекция „Здравеопазване” ще осигури подкрепа на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите-София и след изтичане на срока на проекта – залог за устойчивостта и значимостта на проектните дейности за град София.
 4. Организиране на медийни кампании и хепънинги. В рамките на проекта се предвижда да бъдат организирани:
  • Две пресконференции - през месец декември 2009 г. за представяне на дейностите по проекта и през месец април 2011 г. за представяне на резултатите.
  • Два хепънинга с цел превенция на употребата на психоактивни вещества сред деца и подрастващи.
  В рамките на проекта се предвижда да бъдат изработени, и впоследствие излъчвани по различни електронни медии серия от видео и аудио клипове. Те ще са насочени към превенция на употребата на наркотици и ще популяризират телефонната линия и Центърът за информация, консултации и насочване към лечение към Националния център по наркомании и Центърът за деца и подрастващи към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите-София.
 
 
 
  Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол  
     
  Информация за партньорите по проект  
  Пресконференция за представяне на проекта  
  Обучение в телефонно консултиране  
  Обучение в ранни интервенции  
  Заключителна пресконференция по проекта и откриване на Дневен консултативен център за деца и юноши към ПИЦ по ПН – София  
     
   
     
   
     
  Националният център по наркомании и Превантивно - информационният център по проблемите на наркоманиите - София организираха Екстрийм парти & Фотоизложба "Слушайте детето",които се състояха на 16 април 2011 г. (събота) от 11 ч. в Борисовата градина, Лятна естрада.
Целта на хепънинга беше популяризиране на дейността на Дневния консултативен център за деца, юноши и родители към Превантивно - информационния център по проблемите на наркоманиите – София, изграден по Проект № BG0011 "Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества" финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
     
     
     
     
  С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия Механизъм на ЕИП  
 
Проект № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”
 
     
 
НА 06.11.2010 Г. НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ И ПРЕВАНТИВНО - ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ - СОФИЯ КАНЯТ МЛАДИТЕ ХОРА ОТ СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА НА ЛЕДЕНО ПАРТИ С DJ NYKO & ФОТОИЗЛОЖБА “СЛУШАЙТЕ ДЕТЕТО”
 
     
 

През 2009 г. Националният център по наркомании стартира изпълнението на двегодишен Проект № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”. Проектът се финансира по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Страни донори са: Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Партньори по проекта са: Превантивно – информационният център по проблемите на наркоманиите – София, Службата по проблемите на алкохола и наркоманиите към общината на гр. Осло (Норвегия) и Регионалния офис за Югоизточна Европа на Службата по наркотиците и престъпността към ООН (UNODC).

Основните цели на проект № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества” са:

 
 
 • осигуряване на специализирани услуги за деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотици и техните семейства;
 • повишаване компетентността на професионалистите и обмена на информация по проблемите на зависимостта;
 • промяна на обществените нагласи;
 • проучване и разпространение на добри практики и въвеждане на иновативни програми.
 
 

В рамките на Проект № BG0011 на 6 юли 2010 г. стартира анонимна, безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол– тел. 0800 133 22 към Националния център по наркомании.

Основната цел на консултативната линия е да се подобри достъпа на хора със зависимости и техните близки от цялата страна до консултиране и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол, чрез:

 
 
 • Консултации относно рисковете от употребата на психоактивни вещества
 • Помощ и подкрепа в предприетите от клиента стъпки към промяна
 • Кризисни интервенции
 • Насочване към различни програми за лечение и психосоциална рехабилитация, функциониращи на територията на страната.
 
  Предстоящо е откриването на Център за деца и подрастващи, които експериментират или злоупотребяват с психоактивни вещества и техните семейства към П ревантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София. Дейностите на Центъра са насочени основно към:  
 
 • Младите хора – с цел промоция на здравословен начин на живот, изграждане на позитивни нагласи чрез креативни дейности, помощ за идентифициране и справяне с проблемно поведение, свързано със злоупотреба с психоактивни вещества
 • Родителите – с цел създаване и поддържане на терапевтичен съюз с тях и подкрепа, улесняваща позитивния им принос към резултатите от лечението.
 
 
ОЧАКВАМЕ ВИ НА 06.11.2010 г. (СЪБОТА) ОТ 11.30 - 13.00 И ОТ 17.00 - 18.30 НА ЗИМНА ПЪРЗАЛКА „СЛАВИЯ” НА ЛЕДЕНО ПАРТИ С DJ NYKO & ФОТОИЗЛОЖБА “СЛУШАЙТЕ ДЕТЕТО”
 
     
 
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ
ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА
НАРКОМАНИИТЕ - СОФИЯ
 
   
   
 
 
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg