Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
 
     
  Начало  
   
   
Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол
 
     
     

Националния център по наркомании създаде нова рубрика с въпросници - можете да я намерите под рубриката Обучение, ориентирана за професионалисти в областта на зависимостите за улеснение на тяхната работа. Те касаят скрининг, оценка на тежестта на зависимост и оценка на коморбидни състояния, придружаващи зависимостта от различни вещества. Ако имате желание за обучение за някой конкретен въпросник или от ключ към него давайте заявка на електонната поща на НЦН: ncn@ncn-bg.org


С уважение,
Екипът на НЦН

 
     
     

Националният фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ) откри нов информационен сайт. В него ще намерите актуална информация по широк кръг теми, свързани с наркотиците в България. Освен това НФЦ организира проучване относно употребата на наркотици в Европа, в което участват млади хора от 7 европейски страни (България, Чехия, Италия, Холандия, Португалия, Швеция и Великобритания). То е финансирано от Европейската комисия и цели да се разберат по-добре някои характеристики на пазара на някои наркотици в страните от ЕС. Ако сте употребявали канабис, кокаин, екстази или амфетамини през последните 12 месеца ще Ви бъдем много благодарни, ако допринесете за тази картина. Участието в този проект е напълно доброволно и ще Ви отнеме само около 10­-15 минути. Вашата самоличност ще остане напълно анонимна, информацията е строго конфиденциална и ще бъде грижливо съхранена. Надяваме се, че ще решите да отделите малко от Вашето ценно време и ще попълните въпросника на: http://www.drugmarket.eu/ или след като посетите нашия нов информационен сайт на:
http://drugs-news.dir.bg/.
Благодарим Ви!

 
     
  Национален Център по Наркомании    
     
     
 
Националният център по наркомании е създаден с ПМС № 14/1.02.1994г. на базата на съществуващата Клиника по зависимости към Държавната факултетска болница "Простор".
 
     
 
С ПМС № 69/19.03.2001г. НЦН е преобразуван под същото наименование и е приет нов Правилник за функциите, задачите и устройството му.
С ПМС № 363/29.12.2004 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, Националният център отново е преобразуван, като от него са отделени дейностите по осъществяване на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на злоупотребяващи и зависими от наркотични вещества лица.
 
     
  НЦН осъществява функциите на:  
     
 
 • Орган за координация и методическо ръководство по проблемите на злоупотребата и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Орган за специализиран контрол на лечебната дейност по отношение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Експертен орган в областта на наркоманиите;
 • Национален фокусен център;
 • Представителство на Република България в обединената европейска информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите.
 
     
 
За упражняване на тези функции Центърът извършва следните основни дейности:
 
     
 
 • разработва програми за профилактика на злоупотребата с наркотични вещества сред различните групи от населението на национално, регионално и общинско равнище;
 • води регистър на лечебните заведения, които извършват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • води общ национален регистър на пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на наркотичните вещества и прекурсорите;
 • извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на наркоманиите;
 • събира, обработва, анализира и разпространява информация по проблемите на наркоманиите;
 • осъществява следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти и обучение на студенти по проблемите на наркоманиите;
 • осъществява международно сътрудничество в областта на проблемите на наркоманиите.
 
     
 
Националния център по наркомании работи по следните национални програми:
 
     
 
 • Национална програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003 - 2008 г.;
 • Национална програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в Република България 2006 - 2008 г. (приета с Решение №1 от 05.01.2006г. на Министерския съвет).
 
     
 
Допълнителна информация за дейностите на НЦН може да намерите на следните интернет страници:
 
     
 
 • www.ncn-bg.org - сайт на Националния център по наркомании;
 • www.nfp-drugs.bg - сайт на Националния фокусен център за наркотици и наркомании
 
   
     
     
  Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол  
     
 
 

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за допълнително финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) - Стратегическа задача 3 "Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми", Задача 3.1 "Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на Национално и общинско ниво" (подзадача Г) "Разкриване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация тип: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центраве за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип "Терапевтична общност", Минесота модел и други)".

Краен срок за набиране на предложенията е: 05.12.2014 година, до 17.30 часа.

Условията за кандидатстване за финансиране на един брой място за шест месеца в програма ТО и Дневен център са: попълване на Приложение №1(Заявление) и Приложение №3(Проекто-бюджет)

 
     
 

Във връзка с изпълнение на дейностите по Националната програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018г.), Стратегическа задача 1 "Подобряване на достъпа до ефективни програми", Задача 1.5. "Разработване и прилагане на програми за превенция и мерки за подкрепа на рискови целеви групи", Подзадача б) "Разработване на превантивни програми за работа на терен, както и социални услуги за подкрепа на деца и младежи от рискови групи, дефинирани като такива на база на образователен, здравен и социален статус" Национален център по наркомании обявява Покана за набиране на предложения за финансиране на превантивни програми за работа на терен, както и социални услуги за подкрепа на деца и младежи от рискови групи, дефинирани като такива на база на образователен, здравен и социален статус.

Размер на финансирането: 4 000 (четири хиляди) лева.

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите трябва да са юридически лица и да отговарят на изискванията на Чл. 18 от Закона за социално подпомагане;
 2. Кандидатите трябва да имат регистрация по Чл. 17 а, т. 5 от Закона за закрила на детето за предоставяне на социални услуги за деца до 18 г.;
 3. Кандидатите трябва да имат минимален 3 годишен опит в управлението и/или предоставянето на услуги в областта на намаляване търсенето на наркотици;
 4. Да разполагат с обучен и квалифициран екип за извършване на дейностите;
 5. Да бъдат със седалище и основна дейност в Република България.

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление свободен текст, в което се вписват данните на юридическото лице, както и данните на физическото лице, което го представлява;
 2. Разработен проект на превантивна програма за работа на терен, включваща и социални услуги за подкрепа на деца и младежи от рискови групи.

Документите се подават на адрес: град София 1303, ул. "Пиротска" 117, Национален център по наркомании

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 17.11.2014 година, 17:30 часа.

Документите, получени след крайния срок, няма да бъдат допуснати до разглеждане, дори, когато пощенското клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.НЦН обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.)

Благодарствено писмо на НЦН във връзка с проекта на Постановление на Министерски съвет за структурни промени в системата на здравеопазването, с което се предвиждаше закриването на Националния център по наркомании чрез вливането му в Националния център по обществено здраве и анализи.

Становище на НЦН по проект на нов Наказателен кодекс - писмо до Министерство на правосъдието

Становище на НЦН по отношение на необходимостта и терапевтичното значение на употребата на марихуана и нейни деривати за медицински цели

Профил на купувача.

 
     
     
     
     
 
Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол в страната
 
     
 
 
     
 
     
     
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени
design&support: www.need.bg